تست

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 4,000,000 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره غیرفعال است
تاریخ ثبت : 1398/5/27
تاریخ شروع دوره : 1398/5/27
تاریخ پایان دوره : 1398/5/27
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

تست
نام محل برگزاری
مدرسان