تست

هزینه ثبت نام در دوره: 90 ریال
ظرفیت: 4 حد نصاب: 4
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/2/14
کد دوره : r691853402 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 2 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/11/15 تاریخ پایان دوره : 1398/11/15
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

تست
محل برگزاری
مدرسان