تست

هزینه ثبت نام در دوره: 4,000,000 ریال
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1398/5/27
تاریخ شروع دوره : 1398/5/27 تاریخ پایان دوره : 1398/5/27
نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

تست
نام محل برگزاری
مدرسان