محیط زیست

لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

هزینه ثبت نام در دوره: 7,770 ریال
هزینه گواهی پایان دوره: رایگان
وضعیت دوره : فعال
تاریخ ثبت : 1398/2/22
تاریخ شروع دوره : 1399/5/14
تاریخ پایان دوره : 1399/6/18
نوع دوره : دوره حضوری
نوع تدریس : نیمه گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف :

-

مفاد درسی :

-

محیط زیست
نام محل برگزاری
مدرسان