کارگاه خودشناسی

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/2/18
تاریخ شروع دوره : 1398/2/18 تاریخ پایان دوره : 1398/2/18
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : خصوصی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

کارگاه خودشناسی
نام محل برگزاری
مدرسان